Swedish

Ett europeiskt nätverk, HNV-Link, välkomnar alla intresserade personer och organisationer, särskilt i de så kallade Learning Areas (LA), till samarbete. Nätverkets uppgift är att utveckla och förmedla innovationer som stärker jordbruket i områden med höga naturvärden i Europa. Detta kommer ske genom en metod där flera olika aktörer samarbetar.

High Nature Value (HNV) farmland, jordbruksmark med höga naturvärden, beskriver områden i Europa där jordbruksverksamhet stöder och är förknippade med hög biologisk mångfald. Dessa områden är en viktig del av det europeiska jordbruket inte bara för sina naturvärden utan också för kulturarvet, kvalitetsprodukter och sysselsättningen på landsbygden. Nätverket HNV-Link samlar praktisk och teoretisk kunskap genom att länka samman 10 områden inom Europeiska unionen där höga hävdberoende naturvärden, och ett aktivt jordbruk, fortfarande är vanliga. Dessa LA:s, "områden för lärande”, används för att utvärdera innovationsexempel och innovationsluckor som är relevanta för HNV-jordbruk. Begreppet innovationer inkluderar lösningar inom såväl tekniska och kommersiella, som sociala och institutionella områden. Det senare kan t ex handla om hur styrmedel och ersättningar utformas.

Projektet identifierar vad som fungerar på specifika platser och vilka metoder som också skulle kunna tillämpas på andra områden eller sammanhang. Exempel på aktiviteter, material och kunskapsunderlag som projektet skall resultera i under 2016-2019:

  • Inventering av gräsrots-innovationer i varje LA.
  • En ”Innovationsmässa” för att främja ömsesidigt lärande
  • En uppsättning undervisningsmaterial att användas av lärare och studenter inom jordbruks-, landsbygdsutvecklings- och naturvårdsområdet i syfte att underlätta samtal kring begreppet HNV, samt utmaningar och möjligheter inom området.
  • En interaktiv Atlas över innovationer som visat sig möjliga inom HNV- jordbruksområdet.
  • Forskningsrapporter och presentationer

I Sverige representeras nätverket av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/sv/Pages/default.aspx

Länsstyrelsen är ansvarig för Sveriges LA, vilket kommer utgöras av att urval av kommuner i Västra Götalands län.

På forskningssidan kommer Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Skara att delta. De kommer framförallt att bidra med kunskap och arbete i inledningsfasen av projektet när arbetsmetoden skall tas fram. www.slu.se/skara.